English  Türkçe   

   
Το Πρόγραμμα Μη Στρατιωτικής Ανάπτυξης εντός των Βρετανικών Βάσεων συμφωνημένο από κοινού μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας
   
Συχνές Ερωτήσεις
   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
     
   1.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  2.   Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΕΣ ΖΩΝΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
   3.   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  4.   ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  5.   ΜΟΝΙΜΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  6.   ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  7.   ΔΙΑΦΟΡΑ
     
     
1.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
     
  A. 

Τι είναι η ΜΣΑ;

   

ΜΣΑ είναι το ακρωνύμιο της “Μη-Στρατιωτικής Ανάπτυξης” και αναφέρεται στην ανάπτυξη εντός των Κυρίαρχων Βρετανικών Βάσεων (BB) που δεν αναλαμβάνεται από ή για τη Διοίκηση των ΒΒ (ΔΒΒ) ή τις Bρετανικές Δυνάμεις Κύπρου (ΒΔΚ). Πρόκειται για αναθεωρημένο σύστημα ανάπτυξης που θα ισχύσει στο εφεξής εντός των BB και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες γης και σε άλλους κατοίκους.

Η ΜΣΑ διατυπώθηκε και υπεγράφη το 2014, κατόπιν Διευθέτησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ), μια πρωτοβουλία και προτεραιότητα εις απάντηση των επιθυμιών των Κύπριων κατοίκων των BB.

     
  B. 

Ποια η σημασία της ΜΣΑ σε σχέση με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης;

   

Καμία. Η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης αφορά στην δημιουργία της ΚΔ και δεν έχει σχέση με την διακυβέρνηση των BB. Παρόλα αυτά, το ΗΒ τηρεί τις υποχρεώσεις του για μη ανάπτυξη των περιοχών των BB από το ίδιο, εκτός για στρατιωτικούς λόγους.

     
  C. 

Γιατί συμφωνήσε το ΗΒ στην ΜΣΑ;

   

Με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, το ΗΒ δεσμεύτηκε σε στενή συνεργασία με την ΚΔ, και στην προστασία των συμφερόντων των κατοίκων των BB. Η Διευθέτηση της ΜΣΑ είναι η επιτομή αυτής της δέσμευσης και τονίζει την σημασία της στενής συνεργασίας και των στενών δεσμών μεταξύ της Κύπρου και του ΗΒ. Η ΔBB έχει δεσμευτεί να σεβαστεί τα δικαιώματα όλων των ιδιοκτητών περιουσίας εντός των BB.

     
  D. 

Η Διευθέτηση θα ισχύσει για όλες τις περιοχές των ΒΒ;

   

Το πρόγραμμα της ΜΣΑ καλύπτει όλες τις περιοχές των BB Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, με εξαίρεση τις στρατιωτικώς ελεγχόμενες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψιν ειδικές περιστάσεις που αφορούν σε συγκεκριμένες κοινότητες, καθώς επίσης περιβαλλοντικούς και αρχαιολογικούς παράγοντες.

     
  E. 

Πώς θα βοηθήσει η ΜΣΑ τις κοινότητες εντός των ΒΒ, και τις κοινότητες των οποίων η διοικητική περιοχή εκτείνεται τόσο εντός της ΚΔ, όσο και εντός των ΒΒ;

   

Η ΜΣΑ προσφέρει ευκαιρίες για προγραμματισμένη και ορθολογική επέκταση του υφιστάμενου ιστού αυτών των κοινοτήτων εντός των BB, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τον μέχρι σήμερα επιτρεπόμενο βαθμό.

     
  F. 

Πώς διαφέρει το αναθεωρημένο καθεστώς ΜΣΑ από το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς?

   

Η ΜΣΑ αίρει τα υφιστάμενα κριτήρια που περιορίζουν την ανάπτυξη ιδιωτικής γης και την ίδρυση / λειτουργία επιχειρήσεων εντός των BB, και που βασίζονται πρωταρχικά στις στρατιωτικές απαιτήσεις, τοπικές ανάγκες και στους μακροχρόνιους δεσμούς με την περιοχή των BB. Η ΜΣΑ εισάγει σε όλη την περιοχή των BB πολεοδομικές ζώνες, πολιτικές και νομοθεσίες, παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται στην ΚΔ. Εξαιρούνται μόνο συγκεκριμένες περιοχές με στρατιωτική ή περιβαλλοντική σημασία. Οι ιδιοκτήτες γης στις ΒΒ θα μπορούν τώρα, όσο το δυνατόν περισσότερο, να απολαμβάνουν τις ίδιες προοπτικές με τους κατοίκους της ΚΔ, όσον αφορά στη διάθεση, ή στην ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας τους.

     
  G. 

Οι νέες περιοχές ανάπτυξης εντός των ΒΒ θα είναι κάτω από την δικαιοδοσία της ΚΔ;

   

Όχι. Με την εφαρμογή της ΜΣΑ, οι BB θα συνεχίσουν να διέπονται από τη νομοθεσία των BB και θα παραμείνουν εντός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, της Αστυνομίας και άλλων Αρμόδιων Αρχών της ΔBB.

     
  H. 

Τι είδους ανάπτυξη μπορεί να γίνει εντός των ΒΒ;

   

Σχετικές λεπτομέρειες βρίσκονται εντός της Δήλωσης Πολιτικής των ΒΒ που έχει δημοσιευθεί και των επισυναπτόμενων Χαρτών Ζωνών & Χρήσης Γης. Επιτρεπόμενα είδη ανάπτυξης περιλαμβάνουν: οικιστική, εμπορική, εκπαιδευτική, τουριστική, ελαφρά βιομηχανική, αγροτική, και κτηνοτροφική ανάπτυξη.

     
 

J.  

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για την ΜΣΑ;

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σε σχέση με την ΜΣΑ, μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία της Πολιτικής Διοίκησης (Area Office) των Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, με προηγούμενη διευθέτηση συνάντησης, ή μπορείτε να επισκεφτείτε τις επίσημες ιστοσελίδες:

α) της ΔΒΒ; και

β) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) της ΚΔ

     
     
2. Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΕΣ ΖΩΝΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
     
  A. 

Πότε και πώς θα εφαρμοστεί η Δήλωση Πολιτικής των ΒΒ;

    Η Δήλωση Πολιτικής, και οι χάρτες Ζωνών & Χρήσης Γης, θα μπουν σε εφαρμογή την επόμενη μέρα σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των BB, που θα ενημερώνει το κοινό ότι τα προαναφερόμενα έγγραφα έχουν εγκριθεί και μπορούν να επιθεωρηθούν, και ότι το κοινό θα μπορεί να υποβάλει ενστάσεις από την επόμενη μέρα.

Θα μπορούν τότε να υποβληθούν και να μελετηθούν πολεοδομικές αιτήσεις, σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία των BB και την σχετική Δήλωση Πολιτικής των ΒΒ.

     
     
  B. 

Θα μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις σε σχέση με την Δήλωση Πολιτικής των ΒΒ και/ή τις Πολεοδομικές Ζώνες? Ποιος μπορεί να υποβάλει ένστασεις, πώς και πότε;

    Oποιοδήποτε άτομο μπορεί να υποβάλει ενστάσεις κατά των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής και/η των Πολεοδομικών Ζωνών, εντός της περιόδου τεσσάρων μηνών από την πρώτη μέρα εφαρμογής της ΜΣΑ. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την σχετική διαδικασία στις ιστοσελίδες:

α) της ΔΒΒ; και

β) του ΤΠΟ της ΚΔ

     
  C. 

Πώς μπορεί να ενημερωθεί το κοινό για την προοπτική ανάπτυξης σε οποιοδήποτε μέρος των ΒΒ, σύμφωνα με την ΜΣΑ;

   

Το κοινό μπορεί να επισκεφτεί τις ιστοσελίδες της ΔΒΒ και του ΤΠΟ για να πληροφορηθεί για την προοπτική ανάπτυξης σε οποιαδήποτε περιοχή των BB σύμφωνα με την ΜΣΑ, και να ανατρέξει στη Δήλωση Πολιτική των ΒΒ, στους Χάρτες Ζωνών & Χρήσης Γης, καθώς και στην σχετική νομοθεσία των ΒΒ. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου αλλά και σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της Πολιτικής Διοίκησης (Area Office) Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

     
  D. 

Θα επιτρέπεται η ανάπτυξη εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (ΕΖΔ) όπως αυτές φαίνονται στους περιβαλλοντικούς χάρτες;

   

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΔBB θα μελετά τις πολεοδομικές αιτήσεις από τις οποίες προκύπτουν περιβαλλοντικά ζητήματα και κάποια είδη περιορισμένης ανάπτυξης ίσως επιτραπούν υπό προϋποθέσεις, και εάν το αντίκτυπο στην προστασία/διατήρηση του περιβάλλοντος είναι ελάχιστο και τα νομικά κριτήρια για προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να ικανοποιηθούν.

     
  E

Είναι αυτό μόνο η αρχή, ή θα ανακοινωθούν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στο μέλλον;

   

Το περιεχόμενο της Δήλωσης Πολιτικής των ΒΒ και οι Χάρτες Ζωνών & Χρήσης Γης θα αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. Αν υπάρχουν σημαντικές ή δέουσες αλλαγές, αυτές θα τύχουν περιβαλλοντικού ελέγχου και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρέχει απόψεις, να κάνει εισηγήσεις, και να εγείρει ενστάσεις σε οποιεσδήποτε προτάσεις, πριν από την οριστικοποίησή τους.

     
     
3.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
     
  A. 

Πού μπορώ να βρω τα έντυπα των αιτήσεων;

   

α) Τα έντυπα αιτήσεων για πολεοδομική άδεια για οποιοδήποτε τύπο ανάπτυξης εντός των ΒΒ, θα υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΒΒ και του ΤΠΟ. Εναλλακτικά, θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στα επαρχιακά γραφεία του ΤΠΟ της ΚΔ, στην Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο.

β) Τα έντυπα αιτήσεων για άδεια οικοδομής οποιουδήποτε τύπου ανάπτυξης εντός των ΒΒ, θα είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στην ΚΔ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων (ΕΔ) Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ή τα Δημαρχεία που έχουν εξουσιοδότηση έκδοσης άδειας οικοδομής (Ύψωνας, Κ. Πολεμίδια, Δερύνεια), ή και από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

γ) Οι κάτοικοι του Περγάμου θα μπορούν να βρουν αιτήσεις για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΒΒ ή καλώντας κατευθείαν τα Γραφεία της Πολιτικής Διοίκησης (Area Office) Δεκέλειας.

     
  B. 

Πού μπορούν να σταλούν αιτήσεις για πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής που αφορούν σε περιοχές εντός των ΒΒ;

    Ανάλογα με την περιοχή της επικείμενης ανάπτυξης, οι αιτήσεις σε σχέση με το νέο καθεστώς ΜΣΑ, για κτίρια, διαίρεση γης σε οικόπεδα, αλλαγή χρήσης, προκαταρκτικές απόψεις, κτλ. εντός των ΒΒ, μπορούν να υποβληθούν ως ακολούθως:

α) Πολεοδομικές Αιτήσεις: Στα Επαρχιακά γραφεία του ΤΠΟ της Λεμεσού, Λάρνακας ή Αμμοχώστου.Οι αιτητές θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις από το ΤΠΟ σε σχέση με την πρόοδο και την έκβαση της αίτησής τους.

β) Αιτήσεις για Άδεια Οικοδομής: Στις ΕΔ Λεμεσού, Λάρνακας ή Αμμοχώστου για τις κοινότητες; ή στα Δημαρχεία με εξουσιοδότηση έκδοσης άδειες οικοδομής, Ύψωνα, Κ. Πολεμιδιών και Δερύνειας. Oι αιτητές θα ενημερώνονται από την ΕΔ ή το Δημαρχείο, σε σχέση με την πρόοδο και την έκβαση της αίτησής τους.

γ) Αιτήσεις για πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής για την κοινότητα του Περγάμου μπορούν να κατευθείαν στα Γραφεία της Πολιτικής Διοίκησης (Area Office) Δεκέλειας.

     
     
  C. 

Πού θα πληρώνονται τα τέλη αιτήσεων για ανάπτυξη εντός των ΒΒ;

    Τα τέλη για ανάπτυξη εντός των ΒΒ, θα καταβάλλονται με την καταχώρηση της σχετικής αίτησης για πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής, και/ή με την έκδοση της σχετικής άδειας οικοδομής, κατευθείαν στο γραφείο όπου θα εκδίδεται.
     
  D. 

Από πού μπορώ να πάρω προκαταρτικές απόψεις για ανάπτυξη εντός των ΒΒ;

   

Προκαταρκτικές απόψεις για οποιαδήποτε επικείμενη ανάπτυξη μπορούν να δοθούν από την ανάλογη Πολεοδομική Αρχή, με την συμπλήρωση και υποβολή σχετικής αίτησης στα επαρχιακά γραφεία του ΤΠΟ.

Η κοινότητα του Περγάμου μπορεί να λάβει απόψεις από την Πολιτική Διοίκηση (Area office) Δεκέλειας.

     
     
  E. 

Η Πολεοδομική Βεβαιότητα για Οικιστική Ανάπτυξη (Εντολή 2/2020) που ισχύει στην ΚΔ, θα έχει αντίστοιχη ισχύ στην διαδικασία πολεοδομικών αίτησεων εντός των ΒΒ;

    Ναι, η Πολεοδομική Βεβαιότητα για Οικιστική Ανάπτυξη θα έχει ισχύ, κάτω από το σχέδιο της ΜΣΑ, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις για διασφάλιση των στρατιωτικών συμφερόντων και συμφερόντων ασφάλειας εντός των ΒΒ. Μερικές συγκεκριμένες περιοχές έχουν εξαιρεθεί από την Πολεοδομική Βεβαιότητα για Οικιστική Ανάπτυξη λόγω της εγγύτητάς τους με στρατιωτικές περιοχές.
     
  F. 

Πώς θα διεξάγεται ο πολεοδομικός έλεγχος;

    Ο πολεοδομικός έλεγχος θα διεξάγεται από τις Πολεοδομικές Αρχές, σύμφωνα με την σχετική Πολεοδομική Νομοθεσία των ΒΒ, σε συνεργασία με τα Γραφεία της ΔΒΒ και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των ΒΒ, ως ορίζεται από την νομοθεσία των ΒΒ.
     
  G. 

Ποιος ο ρόλος των ΚΔ/ΔΒΒ στις διάφορες διαδικασίες/στη λήψη αποφάσεων;

    Ο Διοικητής των ΒΒ παραμένει ο τελικός λήπτης αποφάσεων σε όλες τις διαδικασίες, με την ΚΔ να χειρίζεται το μεγαλύτερο όγκο της διοικητικής δραστηριότητας που αφορά στην εξέταση των περισσότερων αιτήσεων, δυνάμει εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Παρόλα αυτά, σκοπός είναι όλες οι αιτήσεις να τυχαίνουν του ίδιου χειρισμού, όπως αυτό που ακολουθείται στην ΚΔ, με μοναδική επιφύλαξη το ότι όλες οι αιτήσεις θα τυγχάνουν εξέτασης για να επιβεβαιωθεί ότι δεν αποτελούν απειλή έναντι στα στρατιωτικά συμφέροντα και συμφέροντα ασφάλειας των ΒΒ.

Αιτήσεις οι οποίες θα κριθούν ότι όντως παρουσιάζουν τέτοια απειλή, θα απορρίπτονται ή η πολεοδομική άδεια θα εκδίδεται με ανάλογους όρους/ανάλογες προϋποθέσεις.

     
  H. 

Ποιο ρόλο στη λήψη απόφασης θα διαδραματίζουν οι στρατιωτικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας;

    Ενστάσεις σε σχέση με θέματα στατιωτικά ή ασφαλείας ενδεχομένως να εγερθούν, στην περίπτωση που η έγκριση μιας πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής, ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο σε στρατιωτικές δραστηριότητες ή να εγείρει ανησυχίες ασφαλείας ως προς τις επιχειρησιακες δραστηριότες των ΒΔΚ. Ο Διοικητής θα μελετήσει μια αμφιλεγόμενη αίτηση και τις ενστάσεις που θα εγερθούν εναντίον της. Αν αποφανθεί ότι οι ενστάσεις είναι ανυπέρβλητες, τότε θα απορρίψει την αίτηση. Αν αποφανθεί ότι με την υποβολή ανάλογων προϋποθέσεων, ή την υιοθέτηση εναλλακτικής λύσης, οι ενστάσεις για στρατιωτικούς λόγους/λόγους ασφαλείας μπορούν να κατευναστούν σε αποδεκτό βαθμό, τότε θα ενημερωθούν αναλόγως τόσο ο αιτητής, καθώς και η Πολεοδομική αρχή.
     
  J. 

Πώς θα προστατευθούν το περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονομιά των ΒΒ, από το αντίκτυπο της ανάπτυξης;

   

Η ΔΒΒ έχει δεσμευτεί να προστατεύσει και περιβαλλοντικά πλούσιες περιοχές και τις μοναδικές περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχουν εντός των ΒΒ, οι οποίες καλύπτονται από την ισχύουσα περιβαλλοντική και άλλη σχετική νομοθεσία. Το σχέδιο της ΜΣΑ, οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής των ΒΒ και των ζωνών, οι πρόνοιες και διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το περιβάλλον και τις αρχαιότητες, και ο κατάλληλος πολεοδομικός έλεγχος που θα διεξάγεται, θα διασφαλίσουν ότι σημαντικές περιβαλλοντικές περιοχές και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς θα προστατευθούν δεόντως από τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις που ίσως προκληθούν από οποιαδήποτε προτεινόμενη ανάπτυξη.

     
     
4.  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
     
  A. 

Ποιοι τύποι επιχειρήσεων θα επιτρέπονται στις ΒΒ σύμφωνα με το Πρόγραμμα της ΜΣΑ;

   

Επιχειρηματική δραστηριότητα θα επιτρέπεται εντός των ΒΒ κάτω από, και σύμφωνα με, την νομοθεσία των ΒΒ. Μια ενδεικτική λίστα με τύπους επιχειρηματικής δραστηριότητας που λειτουργούν αυτή την στιγμή στις ΒΒ, έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΔΒΒ. Με την εφαρμογή νέας νομοθεσίας των ΒΒ για ρύθμιση νέων τύπων επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δημοσιευμένη λίστα των επιχειρήσεων που επιτρέπονται θα διευρύνεται. Το κοινό έχει πρόσβαση σε αυτή τη λίστα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΒΒ.

     
  B. 

Θα μπορεί οποιοσδήποτε να ιδρύσει μια επιχείρηση στις ΒΒ ακόμη και εάν η συνήθης κατοικία του δεν είναι στις ΒΒ;

   

Εάν ένα πρόσωπο γενικά έχει το δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην ΚΔ και νοούμενου ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει ιδρυθεί σύμφωνα με την νομοθεσία των ΒΒ και εάν δεν υπάρχουν στρατιωτικές ενστάσεις ή ενστάσειες για λόγους ασφαλείας, τότε ναι, θα μπορούν να το κάνουν.

     
  C. 

Πώς μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει μια επιχείρηση εντός των ΒΒ;

   

Νοούμενου ότι η ΔΒΒ έχει εγκρίνει την λειτουργία της σχετικής επιχείρησης εντός των ΒΒ και έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας για την επιχείρηση, τότε η επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο Τμήμα Φορολογίας και οποιαδήποτε άλλη σχετική αρχή της ΚΔ, και να λειτουργεί εντός των ΒΒ. Μπορείτε να βρείτε καθοδήγηση ως προς τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς και όλα τα σχετικά έντυπα που θα πρέπει να συμπληρωθούν, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΒΒ.

     
  D. 

Υπάρχουν περιορισμοί/προϋποθέσεις για την λειτουργία ενός υποκαταστήματος ή για παροχή υπηρεσιών εντός των περιοχών ανάπτυξης των ΒΒ, μιας επιχείρησης που εδρεύει εκτός των ΒΒ;

   

Η προϋπόθεση σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η απόκτηση άδειας λειτουργίας από την επιχείρηση, και μετά να ιδρύσει και να λειτουργήσει την επιχείρηση σύμφωνα με την νομοθεσία των ΒΒ.

     
  E. 

Ποιος θα ρυθμίζει τις επιχειρήσεις;

   

Οι επιχειρήσεις εντός των ΒΒ θα ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται στην ΚΔ, αλλά δυνάμει της νομοθεσίας των ΒΒ.

     
  F. 

Πού μπορώ να βρω την νομοθεσία των ΒΒ που είναι σχετική με τις επιχειρήσεις και σε ποια γλώσσα?

    Η νομοθεσία των ΒΒ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΔΒΒ, κάτω από το Legislation Index, στα αγγλικά. Για διευκόλυνση της πρόσβασης, η νομοθεσία σε σχέση με τις επιχειρήσεις είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΔΒΒ, που είναι αφιερωμένη στην ΜΣΑ.
     
  G. 

Υπάρχουν φορολογικές εκπτώσεις για τις επιχειρήσεις εντός των ΒΒ;

   

Όχι. Οι επιχειρήσεις εντός των ΒΒ εμπίπτουν κάτω από την φορολογική νομοθεσία των ΒΒ, που, κατά κοινή πρακτική, βασίζεται στην φορολογική νομοθεσία της ΚΔ, με την ΚΔ συλλέγει τους φόρους.

     
     
5.  ΜΟΝΙΜΗ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
     
  A. 

Ποιος δικαιούται να κατοικεί μόνιμα ή προσωρινά εντός των ΒΒ;

   

Τα άτομα που έχουν το δικαίωμα μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας στην ΚΔ, και πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας των ΒΒ για τη μετανάστευση, μπορούν να κατοικούν εντός των ΒΒ μόνιμα ή προσωρινά.

     
  B. 

Ποιος μπορεί να αγοράσει και να αναπτύξει ακίνητη ιδιοκτησία εντός των ΒΒ;

   

Σύμφωνα με το Immovable Property Acquisition (Control) Ordinance, άτομα με Κυπριακή, Βρετανική, ή Ευρωπαϊκή υπηκοότητα, ή με σχετική άδεια από την ΚΔ, και που έχουν πάρει την έγκριση του Διοικητή των ΒΒ, μπορούν να αγοράσουν και να αναπτύξουν ακίνητη ιδιοκτησία εντός των ΒΒ.

     
  C. 

Ποιος μπορεί να ενοικιάσει γη ή ιδιοκτησία εντός των ΒΒ;

   

Άτομα που έχουν δικαίωμα μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας εντός της ΚΔ, θα μπορούν και να κατοικήσουν μόνιμα ή προσωρινά (ως επισκέπτες, για περίοδο μέχρι 3 μήνες) εντός των ΒΒ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας των ΒΒ.

     
     
6.  ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
     
  A. 

Ποιο πολεοδομικό καθεστώς θα εφαρμοστεί σε σχέση με τεμάχια ή γη που εκτείνονται τόσο εντός των ΒΒ και όσο και εντός της ΚΔ;

   

Το καθεστώς ανάπτυξης για κάθε περιοχή θα εφαρμόζεται στο αντίστοιχο κομμάτι, ξεχωριστά και ανεξάρτητα.

     
     
7.  ΔΙΑΦΟΡΑ
     
  A. 

Ποιο θα είναι το καθεστώς ιδιοκτησίας των νέων δρόμων και ανοιχτών χώρων πρασίνου που θα προκύψουν από διαίρεση γης εντός των ΒΒ;

   

Η ιδιοκτησία και συντήρηση των δημόσιων δρόμων της ΔΒΒ, περιορίζεται στους κύριους συνδέσμους μεταξύ των περιοχών του Υπουργείου Άμυνας του ΗΒ. Η ΚΔ και οι Τοπικές Αρχές θα έχουν την ευθύνη συντήρησης όλων των άλλων υφιστάμενων και πρόσφατα εγγεγραμμένων δρόμων και δημόσιων χώρων, που θα προκύψουν από την διαίρεση γης σε οικόπεδα εντός των ΒΒ.

     
  B. 

Πώς θα αντιμετωπίσουν οι ΒΒ την αύξηση πληθυσμού;

   

Η ΔΒΒ θα παρακολουθεί τυχόν αυξημένες ανάγκες που θα προκύψουν εντός των ΒΒ, από την πιθανή άυξηση του πληθυσμού και άλλης κίνησης και θα διασφαλίσει όπως οποιαδήποτε πρόσθετη απαίτηση αντιμετωπιστεί μόλις αυτή προκύψει.

     
  C.   Ποιο είναι το οικονομικό κόστος για την ΔΒΒ;
   

Υπάρχει κάποιο αυξημένο κόστος πόρων, λόγω της αύξησης στις διοικητικές λειτουργίες, του πληθυσμού και της κίνησης εντός των ΒΒ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών λειτουργιών αναλαμβάνεται από τις αρχές της ΚΔ, που συλλέγει και φόρους από τους κατοίκους από των ΒΒ.

     
  D. 

Οι φόροι ιδιοκτησίας και άλλες φορολογίες θα καταβάλλονται στις ΒΒ;

   

Φορολογίες και τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

     
  E. 

Ποιο είναι το οικονομικό κόστος για την ΚΔ;

   

Οποιεσδήποτε νέες δημόσιες υποδομές που σχετίζονται με την ΜΣΑ θα είναι οικονομική υποχρέωση της ΚΔ όπως έχει επισημοποιηθεί στην Διευθέτηση του 2014. Η ΚΔ θα έχει επίσης ευθύνη για την συντήρηση και βελτίωση των δημόσιων υποδομών. Αυτό συμπεριλαμβάνει δρόμους, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (συμπεριλαμβανομένων νερό και αποχετεύσεις) και τους δημόσιους χώρους πρασίνου, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης.

     
  F. 

Ποια θα είναι τα οφέλη για την Κυπριακή οικονομία;

   

Η ΜΣΑ θα ωφελήσει οικονομικά την Κυπριακή κυβέρνηση, αφού θα αυξηθούν τα εισοδήματά της μέσω της συλλογής τελών και φόρων που θα προκύψουν από την αυξημένη ανάπτυξη, εμπορικές και άλλες δραστηριότητες εντός των ΒΒ. Οι τοπικές κοινότητες επίσης θα επωφεληθούν από την αύξηση του πληθυσμού και τις δραστηριότητες εντός των ΒΒ, που θα προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες εισοδήματος.

     
     
We use cookies
We use some essential cookies to make this website work. We’d like to set additional cookies to understand how you use sbaadministration.org, remember your settings and improve services.